• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت آسیب شناسی بافت های قدیم و انواع فرسودگی بافت های کهنه

آسیب شناسی بافت های قدیم و انواع فرسودگی بافت های کهنه بخشی از پاورپوینت فرسودگی کالبدی: فرسودگی ممکن است ناشی از افت کیفیت کالبدی یا سازه‌ای بنا باشد، این وضع با قرار گرفتن بافت بنا با قرار گرفتن در مسیر افت کیفیت ناشی از گذشت ایام، تأثیر آب و هوا، جابجایی زمین، نگهداری نامناسب و نامطلوب، به وجود آید. (تیزول و همکاران، ۱۳۷۹) با توجه به هویت واقعی شهر نمی‌توان آن را از ریشه‌های کهنی ...