• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولروایی پایایی طراحی پرسشنامه

روایی، پایایی طراحی پرسشنامه در این فایل آموزشی همراه با مثال های کاربردی به تشریح، روایی، پایایی و طراحی پرسشنامه که برای تمامی رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی و… قابل بهره برداری است، پرداخته شده است. فهرست مطالب: روایی در پرسشنامه به چه معناست؟ ویژگی های روش های سنجش روایی روایی سازه در تعیین روایی پرسشنامه روش تعیین روایی سازه الف) همبستگی ب) تغییرات ج) تفاوت های گروهی د) تحلیل منطقی ه) تحلیل عاملی معرف های ابعاد پنج گانه و) روش چند صفتی-چند روشی روایی ...