• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی


توزیع نرمال و نمونه های تصادفی بخشی از پاورپوینت مدل های احتمال برای متغیرهای پیوسته توضیح احتمال یک متغیر تصادفی پیوسته را می توان به صورت شکل همواری از بافت نگار فراوانی نسبی برای تعداد زیادی مساده تصور نمود. یاد آوری : خواص بافت نگار فراوانی الف) مساحت کل سطح زیر بافت نگار برابر با یک است. ب) به ازای هر دو مقطه A و B ، که هر یک نقطه ای کرانه ای از یک رده است ...