• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت مسیریابی و پروتکل های مسیر یابی

مسیریابی و پروتکل های مسیر یابی مقدمه مقاله برای برقراری ارتباط بین یک مبدا و مقصد به مکانیزمی نیاز است تا اهداف اساسی هر پروتکل مسیریابی محقق گردد . این اهداف عبارت از بیشینه ساختن کارایی شبکه و کمینه کردن هزینه شبکه با توجه به ظرفیت آن است . سیکل مسیریابی به شرح زیر دنبال باید گردد. تولید مسیر : مسیرها را مطابق با اطلاعات جمع آوری و توزیع شده از وضعیت شبکه تولید می کند. انتخاب ...