• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله در مورد اخلاق

اخلاق چکیده این مقاله تلاشش، ارایه راهکار برای تحکیم ارتباط دین و مردم و تداوم حکومت دینی است با استناد به آیات قرآن نشان می دهد که دین، تنها تنظیم و تحکیم ارتباط فرا متدین با خدا نیست بلکه افزون بر آن، دین متضمن خلق نوعی روابط اجتماعی و اقتصادی جدید است که ضمن به وجود آوردن روابط سازنده بین مسلمانان منتهی به فرهنگ و تمدن و ساختار مدنی خاصی می شود، گوهر ...