• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مدیریت و اندازه گیری عملکرد


مدیریت و اندازه گیری عملکرد بیمارستان، عامل کلیدی در ارتقاء خدمات بهداشتی است. ارزیابی دقیق و رصد پیوسته عملکرد بیمارستان باعث بهبود فرآیندها، کاهش زمان انتظار، افزایش رضایت بیماران و بهبود کیفیت خدمات می‌شود. این تجزیه و تحلیل داده‌ها اطلاعات قابل استفاده‌ ای را در اختیار مدیران قرار می‌ دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند. استفاده از نرم‌افزارها و فناوری به‌ روز، این فرآیند را تسهیل می‌کند. مقدمه ای بر کاربرد شاخص های عملکردی عملکرد ...