• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله تاسیسات لوله و خط لوله


تاسیسات لوله و خط لوله بخشی از مقاله افت فشار خط لوله معادله ۶۰۱۵ برای تمام جریان های گاز – ذره در لوله استفاده می شود. بنابراین جهت یافتن یک معادله ویژه ی انتقال فاز دقیق باید عبارت مناسبی برای ترم های ۳ (اصطکاک دیواره گاز) و ۴‌ (اصطکاک دیواره و جامد) پیدا کنیم. در فاز دقیق معمولاً اصطکاک دیواره و گاز مستقل از جامد و بدون حضور جامد فرض می شود. بنابراین ضریب اصطکاک همان ...