• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق پیرامون سرقت


سرقت بخشی از متن تحقیق جرایم مسلحانه بویژه سرقتهای مسلحانه جبری, راهزنی, اخاذی توام با تهدید سلاح گرم یا سرد که گاهاً منجر به ضرب و جرح و قتل نیز می گردد، اثرات منفی بر امنیت جامعه گذاشته و باعث احساس عدم امنیت جانی و مالی، هراس و تشویش اذهان و نارضایتی آحاد جامعه می گردد، به تبع آن سلب اعتماد از توان دستگاههای برقرارکننده نظم و امنیت همچون قوه قضائیه نیروی انتظامی را ...