• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله سناریو بیمه اتومبیل


بیمه اتومبیل بخشی از مقاله ۱- سناریو بیمه اتومبیل: که خود به ۲ دسته بیمه شخص ثالث وبیمه بدنه تقسیم می شود. ۱-الف- سناریو بیمه شخص ثالث: بیمه گذار فرم پیشنهادی بیمه شخص ثالث را پر کرده و تحویل کارشناس صدور بیمه می دهد.کارشناس صدور بیمه فرم پیشنهادی پر شده را بررسی می کند و درصورتیکه خودرو، خودروی تعلیماتی باشد، آن را در نوبت کارشناسی قرار میدهد.کارشناس بازدید از خودروی تعلیماتی بازدید به عمل آورده و فرم ...