• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت روانشناسی یادگیری


روانشناسی یادگیری فهرست مطالب پاورپوینت روانشناسی یادگیری: فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیری فصل دوم: زمینه های یادگیری فصل سوم: نظریه پیوندگرایی فصل چهارم: نظریه بازتابی فصل پنجم: نظریه رفتارگرایی فصل ششم: نظریه کاهش سایق فصل هفتم: شرطی شدن مجاورتی فصل هشتم: شرطی شدن عامل فصل نهم: نظریه یادگیری گالشت فصل دهم: نظریه میدان شناختی فصل یازدهم: نظریه رشد نگر یا شناخت شناسی تکوینی فصل دوازدهم: نظریه مفهوم گرایی ابزاری فصل سیزدهم: یادگیری معنادار کلامی فصل چهاردهم: نظریه شناخت اجتماعی فصل پانزدهم: اختلالهای یادگیری فصل شانزدهم: انتقال یادگیری فصل هفدهم: ...