• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله دیابت


دیابت چیست طبق برآورد فدراسیون بین المللی دیابت , در سال ‏۲۰۰۳ ‏,‏۱۹۴ ‏میلیون دیابتی درسراسر جهان زندگی می کنند و تخمین زده می شودکه در سال ‏۲۰۲۵ ‏این تعداد به ‏۳۳۳‏ میلیون نفر برسد‏.‏ با توجه به اینکه دیابت برای سلامتی جهانیان یک تهدید است , می توان گفت که بالغ بر‏۶/۳ ‏درصدازجمعیت جهان بادیابت زندگی می کنند‏.‏ درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ و میر در بیشتر کشورهای توسعه یافته است ‏.‏ ...