• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله سیستم های خرید و انبارداری


سیستم خرید مدیریت خرید به معنای ساده تصمیم گیری نظام مند برای یافتن پاسخهای مفید و مؤثر برای 4 سؤال موضوع خرید موضع خرید منبع خرید و موقع خرید است که آنها را « آمیزه خرید » می نامیم . آمیزه خرید پاسخگویی قاعده مند به این سؤالات است. چه بخریم ؟ ( موضوع خرید ) چگونه و چرا بخریم؟ (موضع خرید) کجا بخریم؟ (منبع خرید ) کی بخریم؟ (موقع خرید) آمیزه خرید زمانی مؤثر و مفید و مناسب ...