• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات


فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی ناشی از این تفکر است. «رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد» نقش هیات منصفه در حقوق ایران چکیده تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا ...