• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقیاس تکانشگری هیرسچفیلد و همکاران (IS)


پرسشنامه استاندارد مقیاس تکانشگری هیرسچفیلد و همکاران (IS) پرسشنامه استاندارد مقیاس تکانشگری IS توسط پال پی. هیرسچفیلد، برین سوتون اسمیت و بی. جی. رزنبرگ در سال 1965 ساخته شده است. که از 19 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش رفتار تکانشگری در کودکان بکار می رود. هر گزینه به یک شکل جمله بندی شده تا با گزینه ای که بطور معکوس جمله بندی شده، موازی باشد. فقط باید یکی از مجموعه ...