• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)


دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون JSPPPE به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این مقیاس به منظور ارزیابی ادراک بیمار از همدلی پزشک به کار برده می شود. این ابزار با ارزیابی مهارت های ارتباطی، کیفیت روابط انسانی، و تبحر و مهارت پزشکی در ارتباط است. این مقیاس دارای ۵ گویه می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در ...