• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار ۲ رشته مهندسی نرم‌ افزار


درس مهندسی نرم‌ افزار ۲ مولف: یان سامرویل هدف این درس در رشته مهندسی کامپیوتر: برهیچ کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی درزندگی انسانهادارد. به طوریکه جداکردن نرم افزارهای کامپیوتری از زندگی بشرغیر ممکن است جایگاه این درس دررشته مهندسی کامپیوتر: درس مهندسی نرم افزار،برای بهبود توسعه نرم افزار نقش مهمی راایفامی کند. همان طورکه ساختمان بدون مهندسی نمی تواندمورداطمینان باشد، نرم افزارنیزبدون مهندسی مورد اطمینان نخواهد بود. جلسه اول طراحی نرم افزار بی درنگ ...