• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی محقق ساخته


پرسشنامه اعتماد سازمانی پرسشنامه اعتماد سازمانی حاوی 16 سوال بوده و هدف آن سنجش اعتماد سازمانی است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد. این پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان دانشگاه تهران با همکاری اساتید ساخته شده است (منبع داخل فایل) که روایی و پایایی آن بدست آمده است. روایی و پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ مقیاس اعتماد سازمانی ۹۰ درصد بوده است. همچنین جهت آزمون روایی سوالات هم ...