• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله توسعه پایدار

توسعه پایدار مقدمه یکی از مفاهیم نوپا در قرن بیست و یکم که توجه جهانیان را به خویش جلب نموده است موضوع دستیابی به پایداری در ابعاد جهانی است. بیش از ۱۷ سال از اولین نشست بین المللی در خصوص توسعه پایدار می گذرد . بعد از کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ طی کنفرانس محیط زیست و توسعه از کشورهای جهان خواسته شد تا نسبت به تهیه برنامه ملی توسعه پایدار اقدام نمایند. تاکید جهان امروز ...