• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه شاخص اضطراب و نیاز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام

دانلود پرسشنامه استاندارد شاخص اضطراب و نیاز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۶ سوال داشته و هدف آن سنجش اضطراب قبل از عمل و نیاز به اطلاعات قبل از عمل جراحی می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد روایی و پایایی پرسشنامه به منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. این ضریب برای بعد اضطراب قبل از عمل ۸۴/۰ ...