• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه این آزمون را می توان برای هدف های مختلف به کار برد. مثلا، می توان دختران را با پسران، زنان را با مردان، جوانان را با سالمندان، افراد موفق را با افراد ناموفق، هنرمندان را با غیرهنرمندان، ورزشکاران را با افراد عادی و…. از نظر اشتیاق به برقراری ارتباط مقایسه کرد. روایی و پایایی قابلیت ...