• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس خودگزارشی اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی بزرگسالان (ASRS)

پرسشنامه استاندارد مقیاس خودگزارشی اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی بزرگسالان (ASRS) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه اختلال نارسایی این مقیاس با همکاری سازمان بهداشت جهانی توسط آدلر، کسلر و اسپنسر (۲۰۰۳) تهیه شده است. این مقیاس شامل ۱۸ ماده است که براساس ملاک های تشخیصی DSM-IV تهیه شده و با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت درجه بندی می شود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است ...