• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر

پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر معرفی پرسشنامه پرسشنامه درگیری شغلی (مشارک کاری) توسط توماس لاداهل و کنجر تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۰ سوال است و به صورت طیف لیکرت ۴ درجه ای نمره گذاری شده است. این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می کند و اصطلاحا درگیری کاری او به چه میزان است. همچنین می توانید پرسشنامه استاندارد ...