• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس سوء رفتار غیرفیزیکی با همسر – گارنر و هودسن

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس سوء رفتار غیرفیزیکی با همسر – گارنر و هودسن معرفی پرسشنامه مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) (NPAPS) توسط جیمز دبلیو. گارنر و والتر دبلیو. هودسن در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است که از ۲۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش سوء رفتارهای غیر فیزیکی و همسرآزاری بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه ...