• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مقیاس حریم رعایت اخلاقی (CMR) آکوئینو و رید

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس حریم رعایت اخلاقی (CMR) آکوئینو و رید معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مقیاس حریم رعایت اخلاقی (CMR) آکوئینو و رید  شامل  ۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای ...