• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی با هدف ارزیابی هوشمندی بازار در قالب ۱۳ سوال طراحی شده است. روایی و پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً ...