• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد که برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزندان با مادرشان تدوین شده است. این پرسشنامه برای کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نشده است. این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با مادرتان تهیه شده است. این پرسشنامه همانند اکثر پرسشنامه های والمیر نمره گذاری می شود. این پرسشنامه از روایی عالی برای گروه های شناخته شده برخوردار است، زیرا ...