• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران نسبت به آیین اخلاق پرستاری

پرسشنامه استاندارد در مورد سنجش عملکرد پرستاران نسبت به آیین اخلاق پرستاری معرفی پرسشنامه پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران نسبت به آیین اخلاق پرستاری، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۳۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (همیشه تا نمی دانم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (هنگام اجرای مداخلات پرستاری و تصمیم گیری های بالینی، مسئولیت های اخلاقی را همانند مسئولیت ...