• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولآزمون دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد

دانلود پرسشنامه استاندارد آزمون دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه بسکتبال آزمون ها در دو هفته ی پایانی کلاس های تربیت بدنی و به شکل آزمون – آزمون مجدد برگزار شده است. در هفته ی ما قبل آخر هر کدام از آزمون ها یکبار و در هفته ی پایانی هر کدام از آن ها دوبار برگزار شد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است ...