• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANS)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANS) شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه مقیاس علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANS) در سال ۱۹۸۶ توسط کی،فیزبین و اوپلر جهت اندازه گیری شدت نشانه های مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرن ساخته شد. این پرسشنامه یک مقیاس پزشکی است که به طور گسترده در بررسی درمان های ضد روانپریشی استفاده شده است. نام این مقیاس به دو دسته نشانه مثبت ...