• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه اصلاح شده ابعاد اضطراب ایدز اسنل و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد اصلاح شده ابعاد اضطراب ایدز اسنل و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه اصلی ابعاد اضطراب از ایدز  (MAAQ)از ۵۰ سوال تشکیل شده که برای ارزیابی پنج  بعد مختلف اضطراب در مورد ایدز تدوین شده است. این ابعاد شامل:(۱) برانگیختگی فیزیولوژیک (۲) نگرانی شناختی،(۳) مهار احساس جنسی، (۴) خودداری از بحث و (۵) ترس از ایدز می باشد. به هر گزینه در یک مقیاس لیکریت از ۴ (کاملاً مشخصه من است) تا ۰ ...