• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه برانگیختگی پیش از خواب (PSAS)

دانلود پرسشنامه استاندارد برانگیختگی پیش از خواب (PSAS) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان برانگیختگی پیش از خواب در افراد از دو بعد جسمی و شناختی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که از هرگز تا بسیار زیاد و از ۱ تا ۵ امتیازبندی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه (منبع داخل فایل) به منظور ارزیابی ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه آن را در کنار ابزارهای ...