• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه در مورد خودکشی


دانلود پرسشنامه استاندارد خودکشی در نوجوانان (ASQ) معرفی پرسشنامه پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  ۱۳ سوال دارد و توسط کیت طراحی شده است. هدف اصلی آن ارزیابی میزان تمایل یا احتمالی خودکشی در نوجوانان است. هر سوال دو گزینه دارد. گزینه بلی ۱ امتیاز و خیر  نمره صفر می گیرد.میزان اقدام به خودکشی در نوجوانان در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است.پدیده های انتحاری مخصوصا در نوجوانان یک مشکل رو به رشد بهداشت روانی ...