• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه نقش سیستم گمرک‌ الکترونیکی بر توسعه‌ صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نقش سیستم گمرک‌ الکترونیکی بر توسعه‌صادرات معرفی پرسشنامه پرسشنامه نقش سیستم گمرک‌ الکترونیکی بر توسعه‌صادرات  شامل ۲۲ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و......... روایی اعتبار یا روایی با این ...


پرسشنامه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان معرفی پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان شامل  ۴۷ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و......... روایی اعتبار یا ...


پرسشنامه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها معرفی پرسشنامه پرسشنامه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها شامل  ۲۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و ...


پرسشنامه موانع اداری خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی

دانلود پرسشنامه استاندارد موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی شامل  ۱۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ...


پرسشنامه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت صادرات لاگس (STEP)

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کوتاه مدت صادرات لاگس (STEP) معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت صادرات توسط Lages و  Lages  در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۳ خرده مقیاس رضایت از بهبود عملکرد کوتاه مدت (۴ سوال)، بهبود حجم صادرات در کوتاه مدت (۲ سوال) و بهبود عملکرد کوتاه مدت مورد انتظار (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد صادرات در کوتاه مدت بکار می ...


پرسشنامه عملکرد صادرات زو و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادرات زو و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات توسط Zou، Taylor و Osland در سال ۱۹۹۸  ساخته شده است که از ۹ گویه و ۳ خرده مقیاس عملکرد مالی صادرات (۳ سوال)، عملکرد راهبردی صادرات (۳ سوال) و رضایت از انجام صادرات (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد صادرات بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای ...


پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات دیامانتوپولوس و سوچون

استفاده از اطلاعات صادرات دیامانتوپولوس و سوچون معرفی پرسشنامه پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات توسط Diamantopoulos و Souchon (1999) ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۲ خرده مقیاس استفاده ابزاری – مفهومی (۱۲ سوال) و استفاده نمادین (۱۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور شناسایی نقش های مختلف اطلاعات و کاربرد آن در شرکت های صادراتی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان ...