• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه آشفتگی اخلاقی ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد آشفتگی اخلاقی ۱۸ گویه ای شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه پرسشنامه اولیه آشفتگی اخلاقی MDS توسط کورلی ، السویک ، گورمن و کلور (۲۰۰۱) در ۳۸ گویه ساخته شد؛ سپس پرسشنامه اصلاح شده آشفتگی اخلاقی MDS -R توسط همریک ، بورچرز و اپستین (۲۰۱۲) برای پرستاران طراحی و بررسی شد که دارای ۲۱ گویه می باشد. در ایران این ابزار توسط عرب و برزگری ...