• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ارزیابی تکنولوژی در مشاورین و پیمانکاران وزارت راه و ترابری

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی تکنولوژی در مشاورین و پیمانکاران وزارت راه و ترابری شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه پرسشنامه مورد نظر برای ارزیابی تکتولوژی در مشاورید و پیمانکاران وزارت راه و ترابری تنظیم شده است. روایی و پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ...