• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سازگاری بل

دانلود پرسشنامه سازگاری بل شامل پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه سازگاری بل حاوی ۱۶۰ سوال استاندارد بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سازگاری (سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) می باشد. هدف پرسشنامه : ارزیابی ابعاد مختلف سازگاری (سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) تعداد سوال: ۱۶۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی ...