• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سبک های دفاعی

سبک های دفاعی معرفی پرسشنامه پرسشنامه سبک های دفاعی دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار دفاعی افراد میباشد. مقیاس نمره گذاری به صورت لیکرت می باشد که فرد به هر سوال میزان موافقت خود را در یک مقیاس ۹ درجه ای اعلام می کند. در جدول شماره ۱ سوال های مربوط به هر یک از مکانیزم های دفاعی و سبک های دفاعی کلی آورده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه در کشورهایی ...