• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتست مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ این مقیاس دارای ۴۵ گویه است و توسط دکتر گنجی ترجمه شده است. به نظر استرنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد . منظور این است که عشق سه عنصر دارد : صمیمیت ، هوس و تعهد . عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به طور یکسان شامل شود . بنابراین اگر نمرات ...