• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود پرسشنامه شادمانی

شادمانی زناشویی آزرین معرفی پرسشنامه پرسشنامه شادمانی زناشویی (MHS) توسط ناتان اچ. آزرین، باری تی. ناستر و رابرت جونز درسال ۱۹۷۳ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان شادمانی زناشویی بکار می رود. این ابزار ده سوالی ابتدا برای آزمون اثرات مشاهده ای تقابل طراحی شد که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این مقیاس میزان کلی شادمانی زناشویی را در نه محیط متفاوت از روابط زن ...