• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه نگرش به بارداری زایمان و مراقبت از کودک

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش به بارداری زایمان و مراقبت از کودک شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی ، زایمان و مراقبت از کودک،توسط شعله نمازی در سال ۱۳۷۲ ساخته شده و در پایان نامه وی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد که سوالات دارای سلسله مراتب سه گانه کاملا،متوسط و اصلا می باشند. نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده نگرش ...