• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه عقب ماندگی ذهنی


ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف دانش آموزان از ابعاد مختلف (مشکلات سلوک، تمایلات بزهکارانه، بی قراری، حواس پرتی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از هیچ گاه تا همیشه نمره گذاری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) به منظور روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از ...