• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و هدف آن بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی) می‌باشد. این پرسشنامه از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (۱۳۹۰) استخراج گردیده است. (این پرسشنامه قابل تعمیم به دانش آموزان دبیرستانی نیز می باشد) (توضیحات کامل در ...