• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولبررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران به همراه پرسشنامه بررسی موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در بانک صادرات سر پرستی شمال تهران مقدمه مقاله ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانیهای بسیار جدی همچون بحران های زیست محیطی، فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و خشکسالی همراه بوده است. در این میان، هیچ یک از برنامه های طراحی شده توسعه و فناوری های نوین قرن بیستمی، نتوانسته‌اند ...