• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه ناتوانی یادگیری


دانلود پرسشنامه استاندارد خودنظم بخشی تحصیلی (SRQ-A) معرفی پرسشنامه پرسشنامه خودنظم دهی تحصیلی (SRQ-A) از ۱۷ گویه و ۴ خرده مقیاس تنظیم بیرونی (۵ سوال)، تنظیم درون فکنی شده (۶ سوال)، تنظیم مشخص شده (۳ سوال) و انگیزش ذاتی (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش خودنظم بخشی تحصیلی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «اصلاً درست نیست»، «نه خیلی درست»، ...