• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تکانشگری

دانلود پرسشنامه استاندارد ناپیروی تکانشی معرفی پرسشنامه پرسشنامه ناپیروی تکانشی شامل ۱۷ گویه است که با هدف بررسی و ارزیابی میزان ناپیروی در افراد معرفی شده است .نمره گذاری پرسشنامه به صورت بلی، خیر است . به این صورت که هر پاسخ بلی ۱ امتیاز و هر پاسخ خیر نمره صفر میگیرد .این پرسشنامه استرس و تکانشگری را مورد بررسی قرار می دهد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از ...