• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه نگرش عشق ورزی


دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش های مربوط به عشق (LAS) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. تأیید تحلیل عاملی نشان داده است که ساختار عرضه شده «لی» توانایی کاربرد در فرهنگهای چندگانه را دارد (نتو و همکاران، ۲۰۰۰) پرسشنامه حاضر در آغاز دارای ۴۲ گویه بود . اما دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها ...