• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ضریب عاطفی در تبلیغات ولز

دانلود پرسشنامه استاندارد ضریب عاطفی در تبلیغات ولز معرفی پرسشنامه پرسشنامه ضریب عاطفی در تبلیغات توسط Wells در سال ۱۹۶۴ ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۲ خرده مقیاس شاخص های مثبت (۶ سوال) و شاخص های منفی (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور اندازه گیری واکنش های کلی افراد به تبلیغات بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً ...