• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه های روانشناسی افسردگی


پرسشنامه استاندارد ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان افسردگی پس از زایمان است. پرسشنامه افسردگی پس از زایمان توسط ادینبرگ (EPDS) به منظور سنجش افسردگی پس از زایمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط احمدی کانی گلزار و قلی زاده (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی ...