• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده ۱۲ آیتمی

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده ۱۲ آیتمی معرفی پرسشنامه بیشمار مقیاس هایی است که به ارزیابی حمایت اجماعی می پردازد این پرسشنامه راZemen­ همکارانش در سال ۱۹۸۸ به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد تهیه کرده اند. این مقیاس ۱۲ گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس ۷ گزینه ای از نمره یک برای کاملاً مخالفم تا هفت برای کاملاً ...