• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه های شاپیرو


دانلود پرسشنامه استاندارد احساس کنترل شاپیرو(SCI) معرفی پرسشنامه پرسشنامه احساس کنترل توسط شاپیرو معرفی شده است. این ابزار ۱۶ گویه دارد و میزان احساس کنترل را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت درجه ای و از به هیچ وجه تا کاملا امتیاز بندی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل)، روایی پرسشنامه مطلوب گزارش شده و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ بالای۸۰% ذکر شده ...